Eksploatacija

Nuotekų valymo įrenginys reikalauja nuolatinės ir reguliarios priežiūros !

UAB „Traidenis“ pagaminti nuotekų valymo įrenginiai efektyviai išvalo nuotekas aerobinių mikrobų, suskaidančių organinius teršalus, pagalba. Teisingai prižiūrint įrenginius sumažėja priežiūros dažnumas ir savikaina.
Nuotekų valymo įrenginių eksploataciją ir aptarnavimą vykdo apmokytas personalas. Įrenginius  aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo:


 1. Kartą per dieną patikrinti:
   - ar į  orapūtes yra tiekiama elektros srovė. Galimas elektros srovės nutrūkimas iki 10 val.;
   - ar neatsirado padidėjusio garso arba vibracijos.

 2. Kartą per savaitę tikrinti:
   - ar įrenginyje neatsirado kvapų, kokia nuotekų spalva, ar neatsirado didelio putų kiekio, ar įrenginyje neatsirado pertekliniai riebalų ar biologiškai neišskaidomų dalelių kiekiai. Jei reikia, šias sankaupas išvalykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir ištekantis vanduo. Tam pasisemkite nedidelį jo kiekį ir stebėkite dumblą:  kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracinėje dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuotekų maišymasis) turi būti rudos spalvos, turėtų greitai nusėsti; iš valymo įrenginio turi tekėti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkšva, dalelės sėda lėtai ir iš valymo įrenginio išteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo - visa tai parodo, kad dumblas yra silpnas ir jo darbas nėra patenkinamas. 
  - dumblo koncentraciją įrenginyje. Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies ir palaukite 20 –30 min. kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant didesniam nusėdusio dumblo tūriui - reguliuoti erlifto darbo režimą. 
  -  vizuali aeracinės sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuotekų maišymasis su aktyviuoju dumblu).

 3. Kartą per mėnesį tikrinti:
   - patikrinkite ar švarūs orapūtės filtrai, jei reikia, juos išvalykite ar pakeiskite (PASTABA: detalesnis orapūtės aptarnavimas pagal tiekėjo pateiktas eksploatacijos taisykles);
   - patikrinkite ar nėra oro nutekėjimo sujungimų vietose ir oro padavimo vamzdelyje;
   - dumblo kiekį tankintuve. Esant  dumblo kiekiui (tūriui) daugiau nei 2/3 bendro tūrio, pašalinti sukauptą perteklinį dumblą išsiurbiant.

 4. Kartą per ketvirtį kontroliuoti:
  -  įrenginio darbo efektyvumą, tai yra atlikti valomų ir valytų nuotekų kontrolinius tyrimus;
  -  sekti perteklinio dumblo kiekį aeracinėje kameroje (išsiurbimo dažnumas iš įrenginio priklauso nuo faktinio jo apkrovimo teršalais, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, nusiurbimo būtinumas apsprendžiamas sekančiai: į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies ir palaukite 20 –30 min, kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant  dumblo tūriui įrenginyje daugiau nei 60 – 70 %, šalinkite perteklinį dumblą (išsiurbimą geriausiai atlikti pavasarį ir rudenį).

 5. Vieną kartą metuose:
   - patikrinti ar išlieka sandarūs oro padavimo vamzdelis ir sujungimai;
   - įrenginio atskirų dalių profilaktinis patikrinimas.

 6. Kas 2 metus turi būti tikrinamas aeratoriaus darbas ir esant reikalui, keičiama membrana, tuo pačiu tikrinama ir bioįkrovos būklė, esant reikalui praplaunama.

 7. Užsakovas arba eksploataciją vykdantis asmuo privalo vesti eksploatacijos žurnalą ir darbus registruoti atliktų darbų suvestinėje.

 8. Atsiradus nesklandumams arba kitaip pastebėjus sistemos elementų darbo sutrikimus, nedelsdami susisiekite su UAB „Traidenis“ atstovais. Mūsų specialistai tinkamai išspręs problemą, garantuodami  efektyvų tolimesnį valymo įrenginio darbą.

 9. Atlikus įrenginių aptarnavimą patikrinkite, kad valymo įrenginio dangtis būtų uždarytas.

Nuotekų valymo įrenginio eksploatacijos metu venkite:

 1. Į įrenginį neturi patekti biologiškai neišskaidomi elementai: popieriniai rankšluosčiai, vystyklai, nosinės, gumos ar plastiko gaminiai.
 2. Į įrenginį neturėtų patekti dideli riebalų kiekiai.
 3. Draudžiama naudoti buitinę chemiją dozėmis, didesnėmis nei nurodyta instrukcijose. Nuotekų valymo įrenginys susitvarko su normaliais skalbiklių, valiklių bei kitų chemikalų, naudojamų buityje, kiekiais.
 4. Į įrenginį negali patekti paviršinės bei lietaus nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.).
 5. Negalima į įrenginį išleisti medžiagų, kurių patekimas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.).
 6. Būtina izoliuoti nuo galimo gruntinio vandens patekimo į įrenginį. Vanduo neturėtų tvenktis aplinkui įrenginį.
 7. Rekomenduojame netaisyti įrenginio patiems ir nekeisti jo dalių savo nuožiūra.
DĖMESIO !

 1. Į valymo įrenginį neturi patekti praplovimo vanduo iš filtrų, skirtų geriamo vandens minkštinimui ir gerinimui! Negali patekti nuotekos po maisto atliekų smulkintuvų !
 2. Į įrenginį negalima leisti vandens iš baseinų !
PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMO INSTRUKCIJA

Ekslpoatuojant įrenginį kartą per mėnesį reikia patikrinti dumblo koncentraciją įrenginyje (aeracinėje dalyje). Į skaidrų indą pasemkite vandens ir dumblo mišinio iš aeracinės dalies ir palaukite 20 -30 min. kol nuskaidrės. Nusėdusio dumblo tūris turi būti apie 30 – 50 % bendro indo tūrio. Esant didesniam nusėdusio dumblo tūriui reikia dumblą šalinti. Perteklinio dumblo šalinimas priklauso nuo NV tipo biologinio nuotekų valymo įrenginio modifikacijos.

pdf.jpg Perteklinio dumblo šalinimo instrukcija (schema)

PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS NV – A TIPO ĮRENGINYJE

 1. Perteklinis dumblas gali būti šalinimas asenizacinės mašinos pagalba tiesiai iš aeracinės kameros. Tokiu atveju pirmiausia išjunkite orapūtę ir palaukite 30 min. kol į įrenginio dugną nusės dumblas.
 2. Atjunkite oro padavimo vamzdelį ir ištraukite jį iš įrenginio.
 3. Į vidinę įrenginio dalį atsargiai įleiskite ištraukiamą žarną ir viską išsiurbkite iš įrenginio. Po išsiurbimo papildomai į įrenginį aktyvaus dumblo pripilti nereikia. Pradiniam įrenginio darbui po valymo pakanka aktyvaus dumblo, prisitvirtinusio prie bioįkrovos.
 4. Vėl pajunkite oro padavimo vamzdelį ir įrenginį užpildykite vandeniu. TĄ BŪTINA ATLIKTI DAR TĄ PAČIĄ DIENĄ. Kitaip gali prasidėti dumblo rūgimas.
 5. Sujungę oro padavimo vamzdelį ir uždengę įrenginį dangčiu, įjunkite orapūtę.
 6. Patikrinkite ar vyksta nuotekų maišymas aeracinėje kameroje.
 7. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.
PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS  NV-M TIPO ĮRENGINYJE SU FILTRACINIAIS MAIŠAIS

 1. Įrenginio eksploatacijos metu perteklinis dumblas šalinamas į jame esančius maišus. Šalinimas atliekamas sekančiai:
  1.1. išjungiama orapūtė, užsukama oro sklendė, kuria oras tiekiamas  į aeratorių;
  1.2. palaukiama 15 – 20 min. tam, kad į įrenginio apatinę dalį nusėstų dumblas;
  1.3. atidaroma oro sklendė, kuria orapūtė yra sujungta su erliftu ir įjungiama orapūtė;
  1.4. preliminari perteklinio dumblo šalinimo trukmė 1 - 1,5 min. kol maišas prisipildys. Pašalinus perteklinį dumblą uždaroma oro sklendė, nukreipianti orą į erliftą,  ir vėl atidaroma oro sklendė, nukreipianti orą į aeracinę sistemą. Oras vėl pradedamas tiekti į aeratorių. Įrenginys grąžinamas į darbinę stadiją.
  1.5. Kai sutankinto perteklinio dumblo kiekis maiše yra apie apie 2/3 bendro maišo tūrio, maišas turi būti ištraukiamas ir pakeičiamas nauju. Maišuose sukauptas dumblas apdorojamas negesintomis kalkėmis (0,5 kg sausų kalkių į vieną  maišą). Po to gali būti šalinamas kaip buitinė atlieka.
 2. Patikrinkite ar vyksta nuotekų maišymas aeracinėje kameroje.
 3. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.
PERTEKLINIO DUMBLO ŠALINIMAS  NV-T TIPO ĮRENGINYJE SU DUMBLO TANKINTUVU

 1. Perteklinis dumblas iš įrenginio jo veikimo metu erlifto pagalba šalinamas į šalia esantį dumblo tankintuvą, rankiniu būdu perjungiant oro srauto nukreipimo sklendes. Tankintuve sukauptas dumblas šalinamas asenizacinės mašinos pagalba pagal būtinybę.
 2. Išjungiama orapūtė, užsukama oro sklendė, kuria oras tiekiamas  į aeratorių; palaukiama 15 – 20 min. tam, kad į įrenginio apatinę dalį nusėstų dumblas; atidaroma oro sklendė, kuria orapūtė yra sujungta su erliftu ir įjungiama orapūtė.
 3. Preliminari perteklinio dumblo šalinimo trukmė 3 min. Pašalinus perteklinį dumblą uždaroma oro sklendė, nukreipianti orą į erliftą,  ir vėl atidaroma oro sklendė, nukreipianti orą į aeracinę sistemą. Oras vėl pradedamas tiekti į aeratorių. Įrenginys grąžinamas į darbinę stadiją. Po 10 min. įrenginio darbo, pakartotinai patikrinti dumblo koncentraciją. Koncentracijai esant didesnei negu 40%, procesą reikėtų pakartoti.
 4. Tankintuve sutankintas perteklinis dumblas vieną kartą per tris metus šalinamas asenizacine mašina. Šalinat sutankintą dumblą išsiurbiamos abejos tankintuvo dalys. 
 5. Po dumblo šalinimo patikrinkite ar vyksta nuotekų maišymas aeracinėje kameroje.
 6. Kitą dieną po įrenginio išvalymo patikrinkite ar neatsirado kvapo, putų, kaip atrodo dumblas.