Apie NV-T tipo įrenginius

Buitinių nuotekų valymo sistemą sudaro dvi atskiros talpos – NV tipo biologinio valymo įrenginys ir dumblo tankintuvas (1 pav.).
NV-1÷4t tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys sudarytas iš dviejų kamerų, esančių vienoje talpoje (1 pav. I). Į įrenginį įtekėjusios nuotekos pirmiausiai patenka į aeracinę kamerą (1 pav., I, 2 poz.), kur oro pagalba maišosi su aktyviuoju dumblu. Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui būtinas suspaustas oras. Oras tiekiamas kompresoriaus (orapūtės) pagalba (1 pav., 12 poz.). Oras pro difuzorių (1 pav., I, 4 poz.) kyla iš apačios į viršų, to pasekoje nuotekos maišosi su aktyviuoju dumblu. Biologinis nuotekų valymas vykdomas mikroorganizmų, kurie skaido organines medžiagas, pagalba.
Proceso tikslas - surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą) (1 pav., I, 5 poz.), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, iš kurios aeracinės sistemos pagalba vėl pakeliamas į aeracinę zoną - aerotanką. Nuskaidrėjusios nuotekos patenka į visu antrinio sėsdintuvo perimetru įrengtą surinkimo lataką ir pro srauto reguliatorių (1 pav., I, 7 poz.) pasišalina pro ištekėjimo vamzdį.
Didėjant mikroorganizmų masei, didėja aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis dumblas erlifto pagalba periodiškai šalinimas į dumblo tankintuvą (1 pav., II). Dumblo tankintuvas sudarytas iš dviejų kamerų – perteklinio dumblo ir nuskaidrėjusio vandens kaupimo kamerų. Dumblo dalelės sėda į talpos apačią, o nuskaidrėjęs vanduo pro persipylimo nuopylą patenka į nuskaidrėjusio vandens kaupimo kamerą. Vanduo iš kaupimo kameros pro įtekėjimo vamzdyne sumontuotą trišakį sugrąžinamas į valymo įrenginį. Savaime sutankėjęs perteklinis dumblas iš tankintuvo periodiškai šalinamas išsiurbiant.


Pagrindinės konstrukcinės dalys:
I. Biologinio valymo įrenginys
II. Dumblo tankintuvas (DT)

1. Nudumblėjusio vandens kaupimo kamera
2. Aeracinė kamera
3. Bioįkrova
4. Difuzorius
5. Antrinis sėsdintuvas
6. Išplūdų atmušėjas
7. Ištekančio vandens srauto reguliatorius
8. Erliftas
9. Dumblo kamera
10. Apžiūros dangtis
11. Apžiūros dangtis
12. Orapūtė

1 pav. NV-1t, NV-2t, NV-3t, NV-4t tipo buitinių nuotekų valymo įrenginių sistema su atskiru dumblo tankintuvu

NV-1÷4t tipo įrenginių technologiniai parametrai
2 pav. NV-1t, NV-2t, NV-3t, NV-4t įrenginių ir dumblo tankintuvo pagrindiniai gabaritiniai duomenys

Įrenginių techniniai duomenys

* - kai įrenginys montuojamas į 1,2 m
Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus išlaikant išvalymo efektyvumą.

Įrenginių išvalymo parametrai  • BDS7 - 94,3 %
  • СhDS - 88,9 %
  • SS – 95,1 %
  • N – 86,8 %
  • P – 58,8 %
  • NH4-N – 87,8 %
Išvalymo laipsnis, esant standartinėms nuotekoms

  • BDS7- 29 mg/l
  • ChDS - 125 mg/l
Nuotekos išvalomos pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl LR AM 2006-05-17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.