Paleidimo derinimo darbai

 1. Nuotekų  valymo įrenginio paleidimo – derinimo darbai pradedami, kai įrenginiai  pripažinti tinkamais naudoti ir nustatyta tvarka yra gautas leidimas nuotekoms  išleisti į nuotekų priimtuvą (Mažų nuotekų kiekių tvarkymo reglamentas).
 2. Įrenginių paleidimo derinimo trukmė – 3 mėn. nuo įrenginio pripažinimo tinkamais  naudoti tvarkos, esant oro temperatūrai  ne mažesnei kaip +10°C dienos metu, o naktimis nenukrinta žemiau 0°C (Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas 2006 m. rugsėjo 11 d. Nr. D1-412).
 3. Išbandoma aeracinė sistema.
 4. Nustatomas faktiškas patenkančių nuotekų kiekis, jo pritekėjimo netolygumas. Minimalus atitekančių nuotekų kiekis turi būti ne mažiau kaip 20 % įrenginio projektinio našumo.
 5. Nustatomos faktiškos nuotekų teršalų koncentracijos, atliekami palyginimai su projektiniais parametrais.
 6. Į valymo įrenginio aerobinę kamerą supilama atvežto veikliojo dumblo toks kiekis, kad jo koncentracija aeracinėje reaktoriaus dalyje būtų 5 – 10 % darbinio įrenginio tūrio po 0,5 val. nusistovėjimo. (Jei nėra galimybės įrenginį užpildyti aktyviuoju dumblu, įrenginį užpildyti gyvu upelio, kūdros vandeniu).
 7. Užauginama aktyvus dumblas (laikantis nustatytų terminų).
 8. Pasiekus dumblo koncentracijai įrenginyje ≥ 20% imami tyrimai ištekančio išvalyto  vandens kokybei nustatyti.
 9. Paleidimo derinimo darbų metu, kol vyksta aktyvaus dumblo auginimas, nuotekų išvalymo laipsnis gali siekti apie 50 % nuo atitekančio pradinių nuotekų užterštumo pagal BDS5 . Paleidimo derinimo metu išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumo dinamika ir preliminarus teršalų kiekis pateiktas 1 lentelėje.
 10. Didėjant aktyvaus dumblo koncentracijai, tolygiai didėja nuotekų išvalymo laipsnis. Pasiekus paskaičiuotą aktyvaus dumblo koncentraciją, nuotekų išvalymo laipsnis paleidimo derinimo darbų pabaigoje yra 95 % pagal BDS5.
 11. Apmokamas įrenginius eksploatuojantis personalas.
 12. Paruošiama paleidimo – derinimo darbų ataskaita.
1 lentelė. Išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumo dinamika ir preliminarus teršalų kiekis